JÁTÉKSZABÁLYZAT – Sublime Nature promóció

 

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. (székhelye:1082 Budapest, Futó u. 47-53.; adószáma: 10485635-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-074359) (továbbiakban: Szervező) által szervezett, Oriflame Sublime Nature promóciós játékra vonatkozik (továbbiakban: Játék).

A játék célja:

Az Oriflame termékek bemutatása, népszerűsítése, az értékesítés növelése.

Részvételi feltételek:

A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki bejelentett Magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel, rendelkezik.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a kiválasztott résztvevő, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A játékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Illetve nem vehetnek részt a részvételi feltételek valamelyikének nem megfelelő személyek.

A részvétel alapfeltétele, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat a játékos maradéktalanul elfogadja.

A Szervező a változtatás jogát fenntartja.

A játék menete, részvételi feltételek:

Az Oriflame hivatalos facebook oldalán naponta kihirdetésre kerül egy feleletválasztós kérdés, melyre kommentben lehet válaszolni. A helyesen válaszolók között naponta kisorsolásra kerül egy Sublime Nature parfüm.

A Játék nyereményei:

Összesen 11 db Sublime Nature parfüm.

Játék időtartama:

2017.09.15 – 2017.09.25

A játékban kizárólag az ebben az időtartamban megadott válaszok vesznek részt.

Nyertesek kiválasztása:

A helyesen válaszolók közül sorsolás útján kerül kiválasztásra a napi nyertes, a kérdés kihirdetésének másnapján.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket Facebook üzenetben értesítjük. A Játékos felelős azért, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje üzeneteit.

A nyeremények kézbesítése

A nyereményeket postai úton juttatjuk el a nyertesek részére, a sorsolást követő 5 munkanapon belül.

Pótnyertes

Amennyiben a Szervező nem éri el a nyerteseket facebook üzeneten keresztül, úgy a pótnyertesek kapják az ajándékot.

Adatkezelés

A játékban történő regisztráció aktiválásával a játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az Oriflame Hungary Kozmetika Kft.;  illetve az Oriflame szépségtanácsadók nyilvántartsák, kezeljék, és feldolgozzák vagy adatfeldolgozóval feldolgoztassák és az adatfeldolgozónak és ennek körében különösen direkt marketing előkészítést végző társaságnak és közvélemény kutató társaságnak vélemény-felméréshez és ügyfél-kapcsolattartáshoz kötődő adatfeldolgozás céljából elektronikusan továbbítsák.

Az adatkezelés célja az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos vélemények felmérése, ügyfél-kapcsolattartás és a játékos Oriflame szerződéses ajánlatokkal való közvetlen megkeresése. A mindenkori adatfeldolgozók kiléte az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. honlapjáról megismerhető.

A játékos így kezelt és felhasznált adatairól jogosult minden felvilágosítást megkapni és kérheti azok helyesbítését, illetve törlését az adatkezelők mindenkori címén (a játék időpontjában a cím: info@oriflame.hu).

Az Oriflame Hungary Kozmetika Kft. fenntartja magának a jogot a nyertes nevének, fotójának, nyilatkozatának, a róla készült filmnek a médiában történő publikálására vagy sem, anélkül, hogy ebből eredően a nyertes jogot formálhatna bármilyen egyéb anyagi vagy nem anyagi jellegű igényre, követelésre.

Felelősség kizárás

Az információk hiányosságából fakadó (pl.: névelírás), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A játékosok, az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a játékon való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a játék időtartama alatt a Facebook.com közösségi weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A játékszabályzat érvényessége és módosításának lehetősége

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékosok kártalanítása nélkül a játékszabályt a játék közben módosítsa, a játékot meghosszabbítsa vagy leállítsa, amennyiben akaratán kívül bekövetkező bármely esemény vagy tény ezt szükségessé teszi. Ezen felül, a benevezett játékosok  kártalanítása nélkül a szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt megváltoztassa, a játék szabályzatának bármely pontját vagy a bonyolítás bármely pontját módosítsa, amennyiben előre nem látható körülmények és/vagy tőle független események ezt indokolttá teszik.

Egyéb

A játékos a játékon történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) az eredményhirdetéstől számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza.

Záradék:

A játékban mindennemű részvétellel, nevezéssel a résztvevő automatikusan maradéktalanul, fenntartás nélkül elfogadja jelen játékszabályzat minden egyes pontját, rendelkezését. A játékos elismeri, hogy az általa a szervezővel közölt valótlan adatokból fakadó következmények tekintetében korlátlan felelősség terheli, a valótlan adatkezeléssel a szervezőnek okozott kárt köteles megtéríteni. A jelen szabályzat értelmezéséből és/vagy alkalmazásából eredő esetleges bármely probléma vagy a végrehajtás során felmerülő jogvita esetén a szervező saját hatáskörében hoz döntést.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 15.

Hasonló bejegyzések